هزینه ایمپلنت

Autore: بهروز  Data di invio: 14/7/2019 13:26:32

در بیماران با شاق بور دندانی زیاد خواه دندان‌های از مشت رفته، گاهی باید ابتدا درمان ارتودنسی اجرا شود تا فضای کافی برای جایگذاری ایمپلنت ایجاد شود، به اختصاص اگر دندان‌های کناری به جانب جای خالی دندان از مشت رفته لول کرده باشند. نامرتب وجود داشتن شدید دندان‌ها باید ابتدا مصالحه شود تا بتوان ایمپلنت را تو محل مناسب مسبوق کرد.نقش ایمپلنت در ارتودنسیبالعکس گاهی لازم است مطلع کاشت دندان انجام شود تا بتوان از ایمپلنت بوسیله عنوان محور یا انکوریج پلاک یا ادوات ارتودنسی استفاده کرد. این نظم زمانی مصرف دارد که بیمار چند دهان از دست داده باشد و دندان کافی برای نگه داشتن ابزار ارتودنسی بود نداشته باشد.زمان جایگذاری ایمپلنت برای کودکان و نوجوانانی بسیار بنیادی است که فکشان هنوز داخل حال رشد است. همزمانی ارتودنسی و کاشت دندان برای فدایی بیماران جوان‌تر ارزان است، ولی متخصص ارتودنسی و جراح دندان و دندان باید طرح تداوی دقیقی را برای دستیابی به نتایج دلخواه تهیه کنند. چنانچه کاشت دندان بیماران جوان‌تر در زمان نامناسب ارتکاب شود، ایمپلنت پایدار انجام نمی‌شود خواه به دلیل درون حال رشد بودن فک جابجا می‌شود.
Invia commento
Regole per i commenti*
I commenti vengono automaticamente approvati.
Titolo*
Nome*
Email*
Sito internet*
Icona del messaggio*
       
Messaggio*
Opzioni*
 
 
Codice di verifica*
1 + 4 = ?  
Inserire il risultato dell'espressione
Numero massimo di tentativi: 10
 
Powered by XOOPS © 2001-2013 The XOOPS Project